top of page

El PSOE Palma presenta recurs de reposició contra la decisió de l'Ajuntament relativa a places turístiques

El PSOE Palma presenta recurs de reposició contra la decisió de l'Ajuntament relativa a places turístiques.


Els socialistes de Palma considerem que poden existir interessos privats concrets en aquesta decisió del PPVOX relativa a les places turístiques.


 

Els socialistes de Palma ens trobem que el govern del PPVOX va aprovar al Ple del passat mes de gener e una decisió sense cap tipus de justificació tècnica i legal relativa a la suspensió d'adquisició i intercanvi de places turístiques en edificis que siguin béns d’interès cultural o catalogats ubicats en zones classificades com urbanes o rústic comú, conformant-es com una absoluta actuació arbitrària.


El passat 25 de gener de 2024, l'Ajuntament de Palma va aprovar un acord en el ple municipal que deixava sense efectes una decisió anterior relacionada amb l'aplicació de la Llei 3/2022 de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat de les Illes Balears. Aquesta resolució ha estat ara impugnada pel Grup Municipal Socialista, que va votar en contra de l'acord.


El recurs de reposició presentat pel PSOE Palma es basa en tres al·legacions principals:


Falta de motivació: L'acord municipal no va incloure informes tècnics que justifiquessin la decisió, com és requerit per la llei. Això suposa una actuació arbitrària de l'Administració.


Règim establert a la Llei 3/2022: La llei estableix un règim de suspensió temporal de l'adquisició i intercanvi de places turístiques, amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de càrrega turística de l'illa. L'acord municipal va contradir aquesta llei, ja que no s'havia realitzat l'avaluació necessària.


Causes de nul·litat: L'acte administratiu impugnat és nul de ple dret perquè ha estat dictat prescindint del procediment legalment establert i sense habilitació legal, que determina que els Ajuntaments tenien un termini de 3 mesos des de l'entrada en vigor de la Llei de sostenibilitat turística per confirmar el règim de suspensió d'adquisició i places turístiques, tal i com ja va fer el Ple de l'Ajuntament a l'any 2022.


Per aquests motius, el PSOE Palma sol·licita que el recurs potestatiu de reposició sigui estimat i que l'acte administratiu impugnat sigui anul·lat i deixat sense efecte.Comments


bottom of page